KLAUZULA INFORMACYJNA - RODO
Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 oraz ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016r. (2016/679), w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO Informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych Uczestników Festiwalu jest Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, Pl. Jana Pawła II nr 2, 50-043 Wrocław;
2. Administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych. Dane kontaktowe: iod@amkl.edu.pl, tel. 71/310 0507;
3.Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest: a) art. 6 ust. 1 lit. a RODO - tj. zgoda Uczestnika Festiwalu; b) art. 6 ust. 1 lit.f RODO - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora;
4.Zgoda być w każdym czasie zmieniona, odwołana poprzez złożenie stosownego oświadczenia. Złożenie oświadczenia nie ma wpływu na przetwarzanie danych które miało miejsce przed złożeniem oświadczenia
5.W ramach Festiwalu przetwarzane są imię, nazwisko uczestnika, data urodzenia, imię i nazwisko rodziców/opiekunów prawnych, nauczycieli w wypadku uczestników niepełnoletnich, adres do korespondencji, dane kontaktowe ( adres e-mail, numer telefonu), zdjęcia, materiały audio i video z wizerunkiem Uczestnika.
6. Wyżej wymienione dane osobowe przetwarzane będą do celów związanych z organizacją Festiwalu i Konkursu i nie będą udostępniane innym podmiotom niż Organizator,
7. Uczestnik ma prawo dostępu do wyżej wymienionych danych osobowych oraz ich poprawienia.
8. Uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego jakim jest PUODO, w wypadku stwierdzenia nieprawidłowości w przetwarzaniu danych osobowych.
9.Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości ubiegania się o udział w Festiwalu i Konkursie.